007006   ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอ    (English for Presentations) 2/2563

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                    จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  รูปประโยคที่ใช้ในการนำเสนอ  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการกำหนดวัตถุประสงค์ การจัดเตรียมโครงเรื่องที่จะนำเสนอตามลำดับขั้นตอน ฝึกพูดนำเสนอข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ด้วยท่าทางและการนำเสนอที่เหมาะสมรวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อความน่าสนใจในการนำเสนอ