00 7018         การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   (Reading and Writing English)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี                                              จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านระดับหนึ่งย่อหน้า ได้แก่ การใช้พจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์ การเดาความหมายของคำศัพท์และดูจากส่วนประกอบของคำศัพท์ ฝึกการอ่านข้อความสั้นๆ การอ่านบทความ การอ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร แล้วสามารถเขียนสรุปความคิดเห็นในระดับประโยคและระดับย่อหน้าได้