00 7017 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   

(Listening and Speaking English)

จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)


วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

คำอธิบายรายวิชา

            ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง และการพูด   ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและรูปแบบของภาษาที่ไม่ซับซ้อน  เป็นประโยชน์สำหรับในการสนทนาในชีวิตจริง รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านการพูดและการฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังข่าว และการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ

สอนโดย อาจารย์กวิสรา ตันสกุล