อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ลำดับและอนุกรมของจำนวนการกระจายของฟังก์ชันพื้นฐานด้วยอนุกรมเทเลอร์การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์