การศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดทักทาย การแนะนำตัวเอง การพูดโทรศัพท์ การคุยโต้ตอบกับผู้อื่นเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีคำศัพท์และรูปประโยคที่ไม่ซับซ้อน การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง การบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว การอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต การเขียนข้อความอย่างง่าย โดยใช้ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกการอ่านและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ