การศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษา  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  โดยเน้นทักษะการฟัง  พูด เพื่อการตีความและสรุปความ  การให้เหตุผลการอ่านเพื่อตีความและสรุปความ  การฝึกเขียนความเรียงสั้นๆ  ในลักษณะรูปประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบรูปประโยค  การฟังบทสนทนาซึ่งมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงประสานกัน  เพื่อจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง