ศึกษากลวิธีและเทคนิคเบื้องต้นในการอ่านที่หลากหลายในระดับหนึ่งย่อหน้า ได้แก่ การใช้พจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์  การเดาความหมายของคำศัพท์ โดยดูจากส่วนประกอบของคำศัพท์ ฝึกอ่านข้อความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคำถามได้  การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้จากโครงสร้างโดยเน้นการฝึกฝนเรียนรู้จากหลักการอ่านเพื่อเป็นรูปแบบในการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ