ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟังและการพูด ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและรูปแบบของภาษาที่ไม่ซับซ้อน เป็นประโยชน์สำหรับในการสนทนา ในชีวิตจริง รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านการพูด และการฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังข่าว และการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ

ใช้ประกอบในการเรียนการสอน