คำอธิบายรายวิชา 

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย [Communication Skills in Thai]

รหัสวิชา :  007000 / 3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ชื่อผู้สอน : อาจารย์ กุลยา สุขพงษ์ไทย

คำอธิบายรายวิชา :  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังเพื่อจับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่างๆ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อหาความรู้  การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผู้รับสารและผู้ส่งสาร  ฝึกการเขียนบันทึกข้อความ รายงานการประชุม จดหมายราชการ และจดหมายธุรกิจ