การทดลองที่สอดคล้องกับ  
รายวิชา 10 8005  เคมีทั่วไป

ทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ประชากร ดิน น้ำ อากาศ  ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงาน ขยะและมลพิษ เป็นต้น ศึกษาผลกระทบ ปัญหา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ แนวทางการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ISO 26000 (CSR)

ทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ประชากร ดิน น้ำ อากาศ  ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงาน ขยะและมลพิษ เป็นต้น ศึกษาผลกระทบ ปัญหา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ แนวทางการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ISO 26000 (CSR)

ทฤษฎีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ประชากร ดิน น้ำ อากาศ  ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์ป่า พลังงาน ขยะและมลพิษ เป็นต้น ศึกษาผลกระทบ ปัญหา และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรต่างๆ แนวทางการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ISO 26000 (CSR)

ความสำคัญและความเป็นมาของวิชาเคมี     หลักทั่วไปของวิชาเคมี   การค้นพบอะตอมและโมเลกุลสมบัติของธาตุ และการเกิดสารประกอบ  มวลสารสัมพันธ์และทฤษฎีอะตอม พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การสมดุลทางเคมี  การสมดุล
ของอิออน การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ รีดักชั่น  พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี  จลน์ศาสตร์เคมี   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติตารางธาตุ   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สารอโลหะ  โลหะทรานซิชั่น อินทรีย์เคมีเบื้องต้น

ความสำคัญและความเป็นมาของวิชาเคมี     หลักทั่วไปของวิชาเคมี   การค้นพบอะตอมและโมเลกุลสมบัติของธาตุ และการเกิดสารประกอบ  มวลสารสัมพันธ์และทฤษฎีอะตอม พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การสมดุลทางเคมี  การสมดุล
ของอิออน การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ รีดักชั่น  พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี  จลน์ศาสตร์เคมี   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติตารางธาตุ   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สารอโลหะ  โลหะทรานซิชั่น อินทรีย์เคมีเบื้องต้น

ความสำคัญและความเป็นมาของวิชาเคมี     หลักทั่วไปของวิชาเคมี   การค้นพบอะตอมและโมเลกุลสมบัติของธาตุ และการเกิดสารประกอบ  มวลสารสัมพันธ์และทฤษฎีอะตอม พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การสมดุลทางเคมี  การสมดุล
ของอิออน การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ รีดักชั่น  พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี  จลน์ศาสตร์เคมี   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติตารางธาตุ   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สารอโลหะ  โลหะทรานซิชั่น อินทรีย์เคมีเบื้องต้น

ความสำคัญและความเป็นมาของวิชาเคมี     หลักทั่วไปของวิชาเคมี   การค้นพบอะตอมและโมเลกุลสมบัติของธาตุ และการเกิดสารประกอบ  มวลสารสัมพันธ์และทฤษฎีอะตอม พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การสมดุลทางเคมี  การสมดุล
ของอิออน การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ รีดักชั่น  พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี  จลน์ศาสตร์เคมี   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติตารางธาตุ   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สารอโลหะ  โลหะทรานซิชั่น อินทรีย์เคมีเบื้องต้น