Personal Learning Environment (PLE) for extensive listening


This project aims to 

  1. investigate the level of Thai EFL undergraduate students’ engagement  towards an online personal learning environment through extensive listening.   1. explore Thai  EFL undergraduate students’ opinions towards an online personal learning environment through extensive listening. 


Each student is required to listen to 14 extensive listening materials within 14 days and complete and assignment. 


Extensive Listening: Why Bother? – Willy's ELT Corner

007020 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 2 

ศึกษาหลักไวยากรณ์ในระดับกลาง ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในหัวข้อที่ใช้ความซับซ้อนมากขึ้น เช่น สิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว เทคโนโลยี การเดินทาง วัฒนธรรม เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวและการทำงาน สามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ถาม-ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างทันท่วงทีอ่าน - เขียนบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก


เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตัว                       การ  ทักทาย การติดต่อทางโทรศัพท์ การกล่าวขอบคุณ การกล่าวคำเชิญ การแสดงความยินดี การบรรยายวัตถุ  บุคคลและสถานที่ การฟังข่าวและการชมภาพยนตร์ภาคภาษาอังกฤษ   


เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยค การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การอ่านโฆษณา

การอ่านประกาสรับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน

การสัมภาษณ์และคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพต่างๆ