อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ลำดับและอนุกรมของจำนวนการกระจายของฟังก์ชันพื้นฐานด้วยอนุกรมเทเลอร์การอินทิเกรตเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปแคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

108009 CALCULUS 3

คำตอบวิธีอนุกรมกำลัง การแปลงลาปลาซปัญหา ค่าเริ่มต้น อนุกรมฟูริเยร์อินทิกรัลฟูริเยร์ฟังก์ชันของตัวแปร เชิงซ้อน และการประยุกต์การแปลงแบบรักษารูปเดิมและ ประยุกต์อินทริกรัลของตัวแปรเชิงซ้อนและประยุกต์ทฤษฎี อินทิกรัล ของโคซีทฤษฎีเรซิดิวและการประยุกต์ฟังก์ชัน เบสเซล การประยุกต์ฟังก์ชันเลอจองและการประยุกต์ การแปลง ฟูริเยร์และการประยุกต์