007018 รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

Unit 1 Using a Dictionary

Unit 2 Word class and Building the sentences

Unit 3 People

Unit 4 Personality

Unit 5 Word Formation

Unit 6 Relationships

          ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษโดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟังและการพูด ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและรูปแบบของภาษาที่ไม่ซับซ้อน เป็นประโยชน์สำหรับในการสนทนา ในชีวิตจริง รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านการพูด และการฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยฝึกทักษะผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังข่าว และการชมภาพยนตร์หรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ