ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่างอนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง เทคนิคการอินทิกรัล และการประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต

          ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย อภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น มีการจัดกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการฝึกปฏิบัติโดยให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกทักษะ การอภิปรายกลุ่ม การค้นพบและสร้างความรู้ด้วยตนเอง การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทั้งชั้นเรียนปกติและชั้นเรียนออนไลน์ ใช้ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้และคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้แก่โปรแกรมเรขาคณิตแบบพลวัตร The Geometer Sketchpad ประกอบการสอน