ฝึกฝนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านการฟัง และการพูด   ศึกษาการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษและรูปแบบของภาษาที่ไม่ซับซ้อน  เป็นประโยชน์สำหรับในการสนทนาในชีวิตจริง รวมทั้งฝึกทักษะทางด้านการพูดและการฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษา