เคมีทั่วไป_1/64

สำหรับนักศึกษา IES-2/1

ท./ป.เคมีอุตสาหกรรม_เทอม 1/64

สำหรับนักศึกษา IMT-2, IMS-2/1, IMS-3